Редакційна рада

Головний редактор – доктор філологічних наук, професор Висоцька Н.О.
Відповідальний редактор – кандидат філологічних наук, доцент Бакіна Т.С.
Редакційна колегія:
доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України Гундорова Т.І. (Україна)
доктор філологічних наук, професор Кагановська О.М. (Україна)
доктор філологічних наук, професор Коваль М. (Республіка Польща)
доктор філологічних наук, професор Мейзерська Т.С. (Україна)
доктор філологічних наук, професор Мариненко Ю.В. (Україна)
доктор філологічних наук, професор Нєсмєлова О.О. (Російська Федерація)
доктор філологічних наук, ст. науковий співробітник Рязанцева Т.М. (Україна)
доктор філологічних наук, професор Стулов Ю.В. (Республіка Білорусь)
доктор філологічних наук, професор Шимчишин М.М. (Україна)
доктор філологічних наук, професор Штейнбук Ф.М. (Україна)
Рецензенти:
доктор філологічних наук, професор Горенко О.П.
доктор філологічних наук, професор Михед Т.В.
доктор філологічних наук, професор Пронкевич О.В.
Збірник наукових праць перереєстрований ВАК України як фахове видання
з філологічних наук (літературознавство). (“Бюлетень ВАК України” №4, 2010 р., с.9)
Друкується за рішенням вченої ради Київського національного лінгвістичного
університету (протокол № 14 від 25 травня 2015 р.)
Реєстраційне свідоцтво № 10000 серія КВ від 29.06.2005 року
Editorial Board
Editor-in-chief – Professor Natalia Vysotska, Doctor of Philology.
Managing editor – Associate Professor Tamara Bakina, Candidate of Philology.