Вимоги до публікацій

Матеріали конференції будуть видані у збірнику «Сучасні літературознавчі студії», який включено до переліку наукових видань (”Бюлетень” ВАК України”. – 2006. – № 2. – С.3). Редколегія залишає за собою право відбору й редагування статей.

Наукова стаття подається до друку в завершеному вигляді відповідно до вимог ВАК України (див. “Бюлетень ВАК України”. – № 1. – 2003; № 2. – 2008).

Мова статті – українська, російська, англійська
Обсяг статті – 6–10 повних сторінок.

Правила оформлення текстових матеріалів для публікування

• Файл статті (назва файлу – прізвище автора латиною, напр. Ivanenko) містить відцентровану назву, набрану великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 12) мовою рукопису; можливі уточнення набирають дрібнішим кеглем також жирним шрифтом;
• під цим у центрі прямим світлим шрифтом ім’я (повністю) та прізвище автора;
• нижче – назву навчального закладу чи наукової установи.
• далі подаються три анотації (не більше 500 знаків кожна) українською, російською та англійською мовами з ключовими словами після кожної анотації. Анотації та ключові слова подаються шрифтом 10 Times New Roman.
Наприклад:
СОН ЯК ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ
(на матеріалі повісті Е. Берджеса “Довгий шлях до чаювання”)

Мирослава ПЕТРЕНКО
Київський національний лінгвістичний університет
Текст анотації українською мовою
Ключові слова:

Текст анотації російською мовою
Ключевые слова:

Текст анотації англійською мовою
Key words:

Текст статті

ЛІТЕРАТУРА

Вимоги до технічного оформлення статті:
• текст друкується через 1 інтервал. Шрифт набору Times New Roman Cyr, кегль 14 pt;
• якщо Ви використовуєте в цитатах, посиланнях шрифти, відмінні від Times New Roman Cyr, будь ласка, надішліть їх електронний варіант;
• всі поля – ліве, праве, нижнє верхнє – 1,5 см;
• відступ від абзацу – 5 знаків (1,25 см);
• текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки;
• ключові поняття, цитати – курсивом;
• цитати і визначення (дефініції) слів беруться у лапки. Необхідно використовувати прямі лапки (парні – “…”);
• пропуски у наведених цитатах потрібно позначати <…>;
• підрядкові виноски не допускаються;
• потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (–);
• пробіл обов’язковий між ініціалами та прізвищем, буквою та цифрою.

Після основного тексту наводиться список використаних джерел, включаючи довідкові, в алфавітному порядку спочатку кирилицею, потім латиницею.
Назва ЛІТЕРАТУРА набирається жирним шрифтом без відступу від лівого поля.
Бібліографічний опис повинен відповідати вимогам ВАК України (“Бюлетень ВАК України”. – №3. – 2008. – С. 9–13).

НАПРИКЛАД:

1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [упорядкув., передм. і прим. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2002. – 832 с.
2. Ассман Я. Культурная пам’ять : Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Ян Ассман ; [пер. с нем. М. М. Сокольской]. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – С. 111–138.
3. Барабаш Ю. Украина Тараса Шевченко:м словообраз, дискус, текст / Ю.Барабаш // Вопросы литературы. – 2008 – № 4.– С. 145–199.
4. Батай Ж. Запрет и трансгрессия [Електронний ресурс] / Жорж Батай. – Режим доступу до видання: http: // vispir.narod.ru/bataj2.htm
5. Апдайк Дж. Кентавр: [роман] / Джон Апдайк // Апдайк Дж. Кролик, беги. Кентавр. Ферма; [пер. с англ. М. Беккер]. – Кишинев: Лит. артистикэ, 1984. – С. 282-513.
6. Курціус Е.Р. Європейська література і латинське середньовіччя / Ернст Роберт Курціус [переклав з нім. Анатолій Онишко]. – Львів: Літопис, 2007. – 752с.
7. Álvarez J. J. Rural and Urban Popular Cultures / José Junco Álvarez // Graham H. Spanish Cultural Studies. Un Itroduction. The Struggle for Modernity / H. Graham, J. Labanyi [eds.]. – Oxford – New York : Oxford University Press, 1995. – P. 82–89.

Посилання на використану літературу в тексті статті беруться у квадратні дужки –
[2, с. 8 – 12], [10, с. 342], [6; 7; 8], де перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номери джерел – крапкою з комою. У реченні крапка ставиться після дужок посилань.

Правила подання статті до редакції
Стаття подається обов’язково у двох варіантах:

• у вигляді рукопису, вичитаного, відредагованого та роздрукованого на лазерному принтері, сторінки якого пронумеровані олівцем на зворотному боці та підписані автором на звороті кожної сторінки;

• у електронному варіанті – надсилається на скриньку кафедри svitlit1@gmail.com з відповідною позначкою у темі листа (напр., “Стаття”). У тілі листа також слід вказати індекс УДК, прізвище автора, та прізвище й ініціали автора латинськими літерами (Ivanenko I. M.) і назву статті англійською мовою.

До статті додаються:
– відомості про автора на окремому аркуші (див. заявку для участі в конференції);
– для аспірантів та учасників без наукового ступеня – витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією рукопису до друку; рецензію наукового керівника на подану статтю;

Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове. Статті, що не відповідають вимогам, надруковані не будуть; кошти повертаються поштовим переказом за рахунок автора.